Gråvannsrenseanlegg for 1 hytte

OdinMiljo

Odin GVR-1 gråvannsrenseanlegg
for hytter og fritidshus


Dimensjonert for hytter med inntil 6 sengeplasser - 90 bruksdøgn/år

GVR 1 graavannsrenseanlegg main 700


Solid utførelse - en trygghet for deg og miljøet!

Produsert i rotasjonsstøpt polyetylen for nedgravd eller frittstående montering. Kun ÈN tank - krever minimal graving.

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsrenseanlegg kombineres gjerne med avløpsfritt toalett eller tett tank. (NB! Urin må ikke tilføres anlegget!).

graa godkj label


Renseprosessen
Odin Gråvanns-renseanlegg består av fett/-slamutskiller som første mekaniske grov-sedimentering. Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum hvor vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler vannet jevnt over filterarealet.

Gråvannsfilteret består av 3 sjikt med filtermateriale:

Øverste lag: Ca. 100 mm. Filtra Lite NC - 4-10 mm størrelse.

Midterste lag: Ca. 600 mm Filtra Lite P - 0,5-4 mm størrelse.

Nederste lag: Ca. 200 mm Filtra Lite NC- 4-10 mm størrelse.Her vil vannet sakte synke gjennom filteret og det rensede vannet blir ledet ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør. Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.

Anleggene har i regi av Jordforsk vært gjennom en omfattende testprosedyre og en streng kvalitetskontroll for å tilfredsstille norske funksjons- og utslippskrav. Se hele testrapporten her.

Dimensjonert og utformet etter VA Miljøblad nr. 60.


Monterings-alternativer

Nedgravd i bakken, under hytte, i bod eller kjeller.

Frostsikring (tilleggsutstyr)

Frostguard varmekabel kan leveres ferdig montert i ulike lengder.

Utslipp av renset gråvann til resipient
Det ferdig rensede gråvannet kan enten ledes til bekk (med helårs vannføring), til sjø (dypere enn 2 m. på laveste lavvann) eller det kan infiltreres i stedegne masser.
Se eksempel under på hvordan man anlegger et utslippsgrøft for anlegget.
Det betinger at løsmasseforholdene på eiendommen gjør at det er egnet for denne løsningen.

Slamtømming

Slamtømming fra GVR-1 kan utføres på flere måter: Dersom en slamsugebil tømmer septik fra tett tank kan den også tømme gråvannsanlegget. Man kan også fjerne overflødig fett o.l. ved å øse det opp i en pose som kastes. Alt. kan man bestille en filterpose fra oss som plasseres nede i slamavskilleren og skiftes f.eks 1 gang pr. år. Posen dekker hele innsiden av slamavskilleren. Den har ingen filtreringsfunksjon når anlegget er i drift så det er ingen fare for tilstopping av anlegget. Når posen har sittet i anlegget et år trekkes den opp av anlegget sammen med fett og bunnslam og erstattes med en ny.


Fremtidsrettede kompakte renseanlegg for hytta

gvr 1 og gvr 2 800gvr 1 teknisk 800x328
Last ned større tegning!


  

ModellGVR-1
Volum 2 kbm.
Diameter 1.800 mm
Høyde 1.850 mm
UK-innløp 1.100 mm
UK-utløp 300 mm
Vekt uten filtermasse 130 kg.
Vekt med filtermasse 600-700 kg.
Lokk Isolert, hengslet

Filtermassene

Filtermateriale gråvannsanlegg

Filtra Lite P
0,5 - 4 mm Filtra Lite P (tilsatt Dolomitt
som gir meget god fosfor-binding.)

Filtermateriale gråvannsanlegg

Filtra Lite  NC
4 - 10 mm Filtra Lite P (tilsatt Dolomitt
som gir meget god fosfor-binding.)

 

Alarm gråvannsrenseanlegg

VA-alarm
Varsler ved strømstans eller pumpestans.
Montert i pumpekum.

Pumpe for gråvannsanlegg

Sulzer Robusta 200 pumpe
med innebygd nivåregulering.
Sørger for stabil pumping av
avløpsvannet opp til spiraldysen.Eksempel på spredegrøft

Restutslippet fra renseanlegget ledes til bekk med helårs vannføring eller til spredegrøft.


Eks. 1:

Infiltrasjonsgrøft basert på overflatenær infiltrasjon.

infiltrasjon 1


Eks. 2: Grunn infiltrasjonsgrøft.

infiltrasjon 2


Fordeler med Odin Maskins gråvannsrenseanlegg:

Norsk-produsert Renseeffekt og driftssikkerhet er kontrollert av Bioforsk
Testet og godkjent av Byggforsk og Det Norske Veritas Driftssikkert og servicevennlig
Meget lave driftskostnader Ferdig renset dusj/vaskevann slippes i naturen
Meget god renseeffekt for organisk stoff, fosfor og bakterier Spesialprodusert Filtra Lite P som filtermasse/biofilter
Materialer i rotasjonsstøpt plast med. Tilnærmet ubegrenset levetid Meget enkelt vedlikehold