OdinMiljo

Prosedyre for transport, lagring og installasjon av nedgravde tanker for olje og drivstoffer


Løfting:
Det skal benyttes godkjent løfteutstyr tilpasset den aktuelle tankens vekt. Tanken skal kun løftes i løfteører.

Transport:
Tanken skal under transport plasseres og håndteres slik at overflatebelegget ikke skades. Plassering på bil må være enten på et plant underlag uten skarpe kanter eller i trevugger. Innfesting skal være med stropper med jevn overflate (f.eks. nylonstropper). Kjetting eller stålwire må ikke benyttes.

Lagring:
Dersom det er aktuelt med lagring på anlegg, skal tanken lagres på et plant underlag, helt fritt for skarpe gjenstander som kan skade tankens overflatebelegg, eller i trevugger. Tanken plasseres på et område som er avsperret, slik at påkjørsel ikke skal kunne skje.

Planlegging:
Grunnforholdene kontrolleres og registreres. Disse vil angi hva slags grunnarbeid som er nødvendig. Planleggingen må ta hensyn til allerede eksisterende innstallasjoner, (les: kabler etc.) Det anbefales at driftsvolumet ikke overstiger 97% av det nominelle volum.

Grunnarbeid:
Det skal tas nødvendige forhåndsregler for å sikre grøften mot å rase sammen, Ved høy grunnvannsstand må det sørges for tilfredsstillende drenering. Tanken må sikres for å hindre enhver bevegelse av tanken når denne er lagt i grunnen. Tanken skal innstalleres på et nivelert område.

Fyllmasse:
For å oppnå nødvendig støtte og styrke skal det brukes fyllmasse uten skarpe kanter. Fyllmassen skal omslutte hele tanken. Type fyllmasse avhenger av grunnforholdene og overflatebehandling av tanken. All fyllmasse skal være ren, fri for is, organisk leire og tunge gjenstander. Minimum egenvekt skal være 1500 kg/kbm.

Anbefalt fyllmasse:
Ertesingel eller vasket grus. Materialet skal være erteformet med størrelse 3-20 mm - ikke mer enn 3% av massen skal passere gjennom en 2,4 mm sikt.

Pukk (knust stein): Materialet skal være i størrelse 3-20 mm - ikke mer enn 3% av massen skal passere gjennom en 2,4 mm sikt.

Sand: Sanden skal være av god kvalitet og ikke mer enn 8% av massen skal passere gjennom en 0,75 mm sikt, og hvor største partikkelstørrelse skal være 3 mm.

Installasjon av fyllmasse:
Tilstrekkelig med fyllmasse skal legges i grøften før tanken senkes ned. Fyllmassen skal plasseres forsiktig omkring. Installatøren skal sørge for at fyllmassen er tilstrekkelig komprimert. Tilstrekkelig med fyllmasse skal dekke over tanken.