OdinMiljo

Fettutskiller med roterende overflateskrape

 

Fettutskiller med elektrisk drevet overflateskrape til næringsmiddelindustri

Fettutskiller med skrape main 800x920
Avløpsvannet bør på forhånd ha passert en stasjonær spaltsil eller en roterende sil før tilførselen til fettutskilleren. Avløpsvannet kan pumpes inn men man bør regulere pumpens kapasitet i forhold til kapasiteten på fettutskilleren. Fett og olje (vegetablisk eller animalsk marint fett og olje) vil avskille ved vanlig gravitasjon, dvs. stige til overflaten pga. sin spesifikke vekt lavere enn vannets.

Fettutskilt avløpsvann går via dykket utløp til kommunal spillvannsledning eller til sjøen. Fettutskilling ved gravitasjon, med 15 minutter oppholdstid sikrer et meget bra utløpsvann slik at problemer med ledningsnett og kloakkrenseanlegg kan unngås.

Avløpsvannet kan også slippes ut til sjøresipient. Fettskrapen kan kjøres automatisk ved hjelp av tidsrele der gangtid og stillstandstiden er innstilt, skrapen kan også kjøres manuelt ved hjelp av en av og på bryter. Utskilleren leveres med koniske slamlommer for oppsamling av avskilt slam, disse blir tømt med eksenterskruepumpe eller med slamsugebil (vakum). Fettlagringstanken leveres med varmesløyfe i bunn for enkel tømming av fett.

  • Effektiv skimming av fettet

  • Enkel slamtømming

  • Kompakt løsning

  • Syrefast stål, ingen rustproblemer

  • Alltid optimal renseeffekt

  • Funksjons- og holdbarhetsgaranti

  • Effektiv kjøling av væsken

  • Produseres etter ønsket mål

  • Leveres direkte fra produsent, en fordel både ved kjøp og service

  • Lav vekt

Utformet for ulike hydrauliske kapasiteter
Odin Maskin AS leverer fettutskillere med elektrisk drevne overflateskraper utformet for ulike hydrauliske kapasiteter.
Fettutskilleren som vist på vedlagte tegning er dimensjonert for 25 l/s = 90 m3 avløpsvann pr time. Tankens åtvolum er 22,5 m3 - eksklusive de to slamlommene i bunn (som ikke bidrar i nevneverdig grad til vannets hydrauliske oppholdstid). Basert på dimensjonerende belastning og våtvolumet i tanken, oppnås 15 minutters oppholdstid for fettutskilling.

 
Fettutskilling og fjerning av akkumulert fett
Avløpsvannet bør på forhånd ha passert en stasjonær spaltesil eller en roterende sil før tilførsel til fettutskilleren. Avløpsvannet kan pumpes inn - men man bør regulere pumpens kapasitet slik at den maksimalt leverer 25 l/s.
Fett og olje (vegetabilsk eller animalsk/marint fett og olje) vil avskille ved vanlig gravitasjon, dvs. stige til overflaten pga. sin spesifikke vekt lavere enn vannets.
Fettutskilt avløpsvann går via dykket utløp i fettutskilleren til kommunal spillvannsledning eller til sjøen.

Fettutskilling ved gravitasjon, med 15 minutters oppholdstid er en "forbehandling" som sikrer rimelig bra utløpsvann slik at problemer i ledningsnett og kloakkrenseanlegg kan unngås - dvs. avløpsvann som normalt har <100 mg fett per liter. Dette kan også være tilstrekkelig for utslipp på 15-20 m dyp til en sjøresipient med rimelig god vannutskifting og fortynningsmulighet. Under visse omstendigheter kan det bli nødvendig med forbedret rensing.

Fettutskilleren fra Odin Maskin AS er derfor forberedt for å kunne koble til enhet for dispergert luft-flotasjon, f.eks. om krav til renseeffekt for fett blir skjerpet i fremtiden. Ved å blande inn en viss mengde "dispersjonsvann", der luft er løst i vannet under høyt trykk (5-7 Bar), vil det frigjøres enorme mengder luftbobler fra 30-80 um i diameter, som stiger opp som et "teppe" og hjelper de minste fettpartiklene til overflaten. Odin Maskin AS kan tilby utstyr for preparering og innblanding av "dispersjonsvann" som tilleggsutstyr til den spesifiserte og omtalte fettutskilleren.

Intervallstyrt skrapeverk
Fettutskilleren er levert med drivmotor og utveksling for fettskrapen. Fettskrapen kan kjøres automatisk ved hjelp av et tidsrele der gangtid og stillstandstiden er innstilt manuelt. Skrapen kan også kjøres manuelt ved hjelp av en av/på-bryter.
Fettskrapen skal bare gå i kort tid hver gang, f.eks. tiden for å stryke overflaten to ganger - dvs. en full omgang. Hvis fettskrapen går for lenge, vil vi etterhvert bare føre vann over fettutløpet.

Skrapen (dvs. drivkjedet) til Odin Maskins fettutskiller har en lengde på ca. 14 meter (full sløyfe) og drivhjulet for kjeden (200 mm) roterer 16 o/min). Hastigheten er altså 10 m per minutt. For å gå en full omgang rundt (14 meter), må motoren gå i ca. 1,5 minutter = ca. 90 sekunder. Gangtiden kan justeres på tidsreleet, og bør innstilles etter erfaring.
Intervalltiden for stillstand mellom hver gang fettskrapen "kjøres" en omgang, må også bestemmes ved erfaring. Med full belastning i produksjonstiden vil det neppe være behov for å kjøre mer enn en "fett-skrapesyklus" (med "to strykninger" av overflaten) per halvtime), kanskje kortere, kanskje lengre intervall. Stillstandstiden kan stilles inn på et tidsrele (i området 15-60 minutter). Poenget er at fettlag i overflaten ikke blir "mektigere enn" ca. en centimeter slik fettet ikke i alt for stor grad passerer tilbake under de dykkede fett-skraperbladene når skrapeverket er i drift.

Strømmen til skrapeverket kan også brytes når det ikke er produksjon i anlegget, og følgelig ikke kommer avløpsvann som belaster fettutskilleren. Hvordan dette enklest kan gjøres før bestemmes fra anlegg til anlegg. Det kan evt. være styring fra en av de viktigste, vannforbrukende produksjonsmaskinene. Odin Maskins elektriker vil kunne gi råd her, og spesifisere hvilke enheter som er nødvendige.
Bryteren for skrapeverket i frontpanelet til elektrisk styringsskap anlegget kan stå i manuell ("MAN") posisjon med motoren kontinuerlig i gang, avslått ("0") dvs. at motoren står stille, og i automatisk ("AUTO") posisjon med den omtalte intervallkjøringen i gang.

Fettsamlekum med returføring av vann
Fett som skrapes fra overflaten "dyttes" opp en skråbunn og passerer ned i en liten samlekum for fett ved utløpsenden av fettutskilleren. Odin Maskin kan installere en nivåmåler som varsler når fettoverflaten overstiger en viss høyde i denne tanken. Fordi en stor del av volumet som samles her er vann (som slamskrapen fører ut sammen med fettet), kan bunnvannfasen "sluses" ut ved å åpne en 4" ventil.

Dette vannet føres tilbake til innløpspumpesumpen, for en ny omgang gjennom fettutskilleren.
Når det er blitt tilstrekkelig akkumulert fett i samlekummen her, kan fettet føres til en samletank eller container for bortkjøring sammen med annet fiskeavfall med fôrverdi. Odin Maskin AS kan ikke anvise standardløsninger som passer for alle. Løsningene som passer best for avtapping av akkumulert fett, må primært bestemmes av den enkelte bedrift. Det kan f.eks. tenkes at fett kan samles opp i en større samletank (kanskje også med kjøling) for bortkjøring med tankbil.

Tømming av bunnslam
Slamtømmingen fra de to slamlommene på fettutskilleren skjer ved hjelp av en eksenterskruepumpe type PG-Seepex 5-6 LBN. Pumpen har 100 mm rørforbindelse (innsug) fra begge slamlommene, med hver sin 100 mm spjeldventil som normalt står åpne. I kontinuerlig drift suger pumpen 10 m3/time = 167 liter per minutt.

Volumet på hver av de to slamlommene er ca. 1,3 m3 helt opp til den horisontale tankbunnen, til sammen ca. 2,5 m3. For å tømme alt våtvolum (vann og slam) i slamlommene, må gangtiden være 15 minutter. Det vil imidlertid ikke være hensiktsmessig å pumpe så lenge, fordi man da stort ett bare vil pumpe ut vann.

Intervallstyrt slampumpe
Akkurat som slamskrapen, kan gangtiden og stillstandstiden for slampumpen bestemmes av to tidsreleer. Gangtiden bør kunne reguleres fra ca. 2-10 minutter. (0,3-1,67 m3 utpumpet). Stillstandstiden bør kunne reguleres i størrelsesorden 1-3 timer i arbeidstiden (dvs. fra 2 til 7 ganger på et vanlig arbeidsskift).

Innreguleringen av de to tidsreleene må skje etter erfaring fra anlegget i praktisk drift. Det anbefales å bestemme dette ved manuell kjøring av pumpen i den første driftstiden, og rett og sett "se på" det slammet som pumpes ut. Det har jo ingen hensikt i å pumpe for mye og for lenge - dvs. pumpe bare vann med helt minimalt med "stoff".
Det kan også være aktuelt å sette en "vibrator" på eller i hver av slamlommene, for å "hjelpe" finslam i å skli ned i slamlommene - sidevinkelen er nemlig ikke større enn 45O (av plasshensyn, for at fettutskilleren ikke skal bli for høy).

Slamoppsamling i en kombinert lagertank og slamfortykker
Tynnslammet som pumpes ut kan føres til en samletank med svakt dykket utløp. Fordi vannet er rimelig bra fettutskilt, kan slamvannet som passerer ut fra slamlagertanken føres rett til avløp. Odin Maskin AS kan tilby slamlagertanker som passer til de enkelte anlegg, men tanken bør ha et våtvolum som minst tilsvarer volumet til en slamsugebil for bortkjøring av slammet. I fremtiden kan det også komme på tale med andre løsninger (inkl. avvanning). Slammet tørrstoffinnhold har en viss fôrverdi og kan evt. tenkes videreforedlet sammen med avskilt fett. Løsningene her må primært finnes av den enkelte bedrift.

Som for slamskrapen kan slampumpen styres av en bryter i el-skapets frontpanel - og kan settes i "MAN" stilling (kontinuerlig kjøring), "0"-stilling - dvs. avslått", og "AUTO"-stilling med intervallstyring av pumpen som bestemt med de to tidsrelèene.
Det anbefales også en "samkjøring" av fettskrape og slampumpe slik at pumpen slår inn like etter at fettskrapen har gått. Hvis det var omvendt, ville slampumpingen nemlig senke vannstanden litt - slik at fettskrapen ikke fikk transportert ut noe fett i den påfølgende skrapesyklus.

Fordi det er en slampumpe som betjener to slamlommer, kan det oppstå "skjevheter" slik at pumpen fortrinnsvis drar slamvann fra bare den ene slamlommen. Dersom man oppdager dette, kan man manuelt stenge den ene spjeldventilen slik at man tømmer bare den andre lommen, og omvendt. Det anbefales å åpne en av spjeldventilene og holde de åpne mens pumpen går til man ser at det blir relativt lite slam i vannet som passerer ut. Deretter stanses pumpen, og gjenta prosessen for den andre slamlommen.
Det er også mulig å utstyre spjeldventilene med elektriske aktuatorer og automatisere åpning/stenging av ventilene slik at slampumpen tømmer hver slamlomme annen hver gang - helt uten manuelle "inngrep".