OdinMiljo

Odin GVR-2 gråvannsrenseanlegg
for hytter og fritidshus


Dimensjonert for inntil 12 sengeplasser - 90 bruksdøgn/år

gvr 2 gråvannsanlegg main 700


Odin GVR-2 gråvannsrenseanlegg. Dimensjonert for 2 hytter, alt. 1 stor hytte med til sammen 12 sengeplasser. Større gråvannsrenseanlegg leveres på forespørsel!

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsrenseanlegg kombineres gjerne med avløpsfritt toalett eller tett tank. (NB! Urin må ikke tilføres anlegget).Label

Kompakt renseanlegg for hytta bestående av 2 kbm. slamavskiller og 4 kbm. filtertank.
Produsert i rotasjonsstøpt polyetylen, et meget robust materiale som tåler røff behandling.

Renseprosessen
Odin gråvannsrenseanlegg består av fett/slamutskiller som første mekaniske grov-sedimentering. Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum hvor vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler vannet jevnt over filterarealet.


Gråvannsfilteret består av 3 sjikt med filtermateriale:

Øverste lag: Ca. 100 mm. Filtra Lite NC - 2-10 mm størrelse (4 stk. 50 l. sekker).

Midterste lag: Ca. 750 mm. Filtra Lite P - 0,5-4 mm størrelse (2 stk. storsekker à 1 kbm. / alt. 42 stk. 50 l. sekker).

Nederste lag: Ca. 200 mm. Filtra Lite NC - 2-10 mm størrelse (6 stk. 50 l. sekker).

Her vil vannet sakte synke gjennom filteret og det rensede vannet blir ledet ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør. Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.


Monterings-alternativer
Nedgravd i bakken, under hytte, i bod eller kjeller.

Alle våre renseanlegg leveres med hengslet, isolert lokk som standard.

 

Frostsikring (tilleggsutstyr)
Varmekabel kan leveres ferdig montert i anlegget (slamavskilleren).

 

Utslipp av renset gråvann til resipient
Det ferdig rensede gråvannet kan enten ledes til bekk (med helårs vannføring), til sjø (dypere enn 2 m. på laveste lavvann) eller det kan infiltreres i stedegne masser.
Se eksempel under på hvordan man anlegger et utslippsgrøft for anlegget.
Det betinger at løsmasseforholdene på eiendommen gjør at det er egnet for denne løsningen.

 

Slamtømming
Slamtømming fra GVR-2 utføres av slamtømmebil.

 

Kompetanse
Odin Miljø AS er sertifisert for prosjektering og dimensjonering av avløpsanlegg. Vi har produsert og levert utstyr for rensing av avløpsvann for fett, olje og kloakk i mer enn 40 år. Vi leverer hovedsaklig i Norge, men har også leveranser til Danmark og Sverige.Pumpe til gråvannsanlegg

Sulzer Robusta 300-pumpe med innebygd nivåregulering sørger for stabil pumping av avløpsvannet opp til spiraldysen. (Anlegg kan leveres med 12 volts pumpe. Anlegget kan da ikke utstyres med varmekabel.)Fremtidsrettede kompakte renseanlegg for hytta

gvr 1 og gvr 2 800
gvr 2 teknisk 800x328

LAST NED STØRRE TEGNING!

 

Tekniske data:

Volum slamavskiller: 2 kbm.
Diameter slamavskiller: 1.800 mm
Tot. høyde med lokk slamavskiller: 1.800 mm
UK-innløp slamavskiller: 1.100 mm
Vekt slamavskiller: 130 kg.

Volum filtertank: 4 kbm.
Diameter filtertank: 2.200 mm
Tot. høyde med lokk filtertank: 2.100 mm
UK-utløp filtertank: 250 mm
Vekt (uten filtermasse): 220 kg.Filtermasse

Filtermateriale gråvannsanlegg

Filtra Lite P
0,5-4 mm Filtra Lite P (tilsatt Dolomitt
som gir meget god fosfor-binding.)


Filtermateriale gråvannsanlegg

Filtra Lite NC
2-10 mm Filtra Lite P (tilsatt Dolomitt
som gir meget god fosfor-binding.)

 

Alarm gråvannsrenseanlegg

VA-alarm
Varsler ved strømstans eller pumpestans.
Montert i pumpekum.


Pumpe for gråvannsanlegg

Sulzer Robusta 300-pumpe
med innebygd nivåregulering.
Sørger for stabil pumping av
avløpsvannet opp til spiraldysen.Eksempel på spredegrøft

Restutslippet fra renseanlegget ledes til bekk med helårs vannføring eller til spredegrøft.


Eks. 1:Infiltrasjonsgrøft basert på overflatenær infiltrasjon.


infiltrasjon 1


Eks. 2: Grunn infiltrasjonsgrøft.

infiltrasjon 2

 Fordeler med Odin gråvannsrenseanlegg:

- Norsk-produsert
- Renseeffekt og driftssikkerhet er kontrollert av Bioforsk
- Testet og godkjent av Byggforsk og Det Norske Veritas
- Driftssikkert og servicevennlig
- Meget lave driftskostnader
- Ferdig renset dusj/vaskevann slippes i naturen
- Meget god renseeffekt for organisk stoff, fosfor og bakterier
- Spesialprodusert FiltraLite P/FiltraLite NC som filtermasse/biofilter
- Produsert i rotasjonsstøpt polyetylen. Tilnærmet ubegrenset levetid
- Meget enkelt vedlikehold