Fettutskiller med overflateskrape

  • Effektiv skimming av fettet
  • Enkel slamtømming
  • Kompakt løsning
  • Syrefast stål, ingen rustproblemer
  • Alltid optimal renseeffekt
  • Funksjons- og holdbarhetsgaranti
  • Effektiv kjøling av væsken
  • Kan produseres etter ønsket mål

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Avløpsvannet bør på forhånd ha passert en stasjonær spaltsil eller en roterende sil før tilførselen til fettutskilleren. Avløpsvannet kan pumpes inn men man bør regulere pumpens kapasitet i forhold til kapasiteten på fettutskilleren. Fett og olje (vegetablisk eller animalsk marint fett og olje) vil avskille ved vanlig gravitasjon, dvs. stige til overflaten pga. sin spesifikke vekt lavere enn vannets.

Fettutskilt avløpsvann går via dykket utløp til kommunal spillvannsledning eller til sjø. Fettutskilling ved gravitasjon, med 15 minutter oppholdstid sikrer et meget bra utløpsvann slik at problemer med ledningsnett og kloakkrenseanlegg kan unngås.

Avløpsvannet kan også slippes ut til sjøresipient. Fettskrapen kan kjøres automatisk ved hjelp av tidsrele der gangtid og stillstandstiden er innstilt, skrapen kan også kjøres manuelt ved hjelp av en av og på bryter. Utskilleren leveres med koniske slamlommer for oppsamling av avskilt slam, disse blir tømt med eksenterskruepumpe eller med slamsugebil (vaakum). Fettlagringstanken leveres med varmesløyfe i bunn for enkel tømming av fett.

Mål og dimensjoner

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt