GVR-2 gråvannsanlegg

  • Norsk-produsert
  • Renseeffekt kontrollert av Bioforsk.
  • Driftssikkert og servicevennlig.
  • Meget lave driftskostnader
  • Ferdig renset dusj/vaskevann slippes i naturen.
  • Meget god renseeffekt for organisk stoff, fosfor og bakterier.
  • Spesialprodusert FiltraLite P/FiltraLite NC som filtermasse/biofilter.
  • Materialer i rotasjonstøpt plast med tilnærmet ubegrenset levetid.
  • Meget enkelt vedlikehold.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

BeskrivelseOdin GVR-2 gråvannsrenseanlegg. Dimensjonert for 2 hytter, alt. 1 stor hytte med til sammen 12 sengeplasser. Større gråvannsrenseanlegg kan leveres på forespørsel!

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsrenseanlegg kombineres gjerne med avløpsfritt toalett eller tett tank. (NB! Urin må ikke tilføres anlegget).

Kompakt renseanlegg for hytta bestående av 2 kbm. slamavskiller og 4 kbm. filtertank.
Produsert i rotasjonstøpt polyetylen, et meget robust materiale som tåler røff behandling.

Renseprosessen
Odin gråvannsrenseanlegg består av fett/slamutskiller som første mekaniske grov-sedimentering. Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum hvor vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler vannet jevnt over filterarealet.

Gråvannsfilteret består av 3 sjikt med filtermateriale:

Øverste lag: Ca. 100 mm. Filtra Lite NC – 2-10 mm størrelse.

Midterste lag: Ca. 750 mm. Filtra Lite P – 0,5-4 mm størrelse.

Nederste lag: Ca. 200 mm. Filtra Lite NC – 2-10 mm størrelse.

Her vil vannet sakte synke gjennom filteret og det rensede vannet blir ledet ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør. Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.


Monterings-alternativer
Nedgravd i bakken, under hytte, i bod eller kjeller.

Alle våre renseanlegg leveres med hengslet, isolert lokk som standard.

Utslipp av renset gråvann til resipient
Det ferdig rensede gråvannet kan enten ledes til bekk (med helårs vannføring), til sjø (dypere enn 2 m. på laveste lavvann) eller det kan infiltreres i stedegne masser.
Se eksempel under på hvordan man anlegger et utslippsgrøft for anlegget.
Det betinger at løsmasseforholdene på eiendommen gjør at det er egnet for denne løsningen.

Slamtømming
Slamtømming fra GVR-2 må utføres av slamtømmebil.

Sulzer Robusta 200 pumpe med innebygd nivåregulering sørger for stabil pumping av avløpsvannet opp til spiraldysen. (Anlegg kan leveres med 12 volts pumpe. Anlegget kan da ikke utstyres med varmekabel.)


Fremtidsrettede kompakte renseanlegg for hytta


Tekniske data:

Volum slamavskiller: 2 kbm.
Diameter slamavskiller: 1.800 mm
Tot. høyde med lokk slamavskiller: 1.800 mm
UK-innløp slamavskiller: 1.100 mm
Vekt slamavskiller: 130 kg.

Volum filtertank: 4 kbm.
Diameter filtertank: 2.200 mm
Tot. høyde med lokk filtertank: 2.100 mm
UK-utløp filtertank: 250 mm
Vekt (uten filtermasse): 220 kg.

Slamtømming

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt

Du liker kanskje også…