GVR-1 gråvannsanlegg

  • Norsk-produsert
  • Renseeffekt er kontrollert av Bioforsk.
  • Driftssikkert og servicevennlig.
  • Meget lave driftskostnader
  • Ferdig renset dusj/vaskevann slippes i naturen.
  • Meget god renseeffekt for organisk stoff, fosfor og bakterier.
  • Spesialprodusert FiltraLite P/FiltraLite NC som filtermasse/biofilter.
  • Materialer i rotasjonstøpt plast med tilnærmet ubegrenset levetid.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse


Solid utførelse – en trygghet for deg og miljøet!

Produsert i rotasjonsstøpt polyetylen for nedgravd eller frittstående montering. Kun ÈN tank – krever minimal graving.

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsrenseanlegg kombineres gjerne med avløpsfritt toalett eller tett tank. (NB! Urin må ikke tilføres anlegget!).

Renseprosessen
Odin gråvannsrenseanlegg består av fett/-slamutskiller som første mekaniske grov-sedimentering. Gråvannet ledes videre inn i en pumpekum hvor vannet automatisk blir pumpet opp i en spiraldyse som fordeler vannet jevnt over filterarealet.

Gråvannsfilteret består av 3 sjikt med filtermateriale:

Øverste lag: Ca. 100 mm. Filtra Lite NC – 2-10 mm størrelse.

Midterste lag: Ca. 600 mm Filtra Lite P – 0,5-4 mm størrelse.

Nederste lag: Ca. 200 mm Filtra Lite NC- 2-10 mm størrelse.

 

Her vil vannet sakte synke gjennom filteret og det rensede vannet blir ledet ut i bunnen på tanken via et integrert prøvetakingsrør. Utløpsvannet kan nå ledes til resipient, som kan være infiltrasjon i stedlige masser, elv, bekk eller sjø.

Anleggene har i regi av Jordforsk vært gjennom en omfattende testprosedyre og en streng kvalitetskontroll for å tilfredsstille norske funksjons- og utslippskrav.

Dimensjonert og utformet etter VA Miljøblad nr. 60.

Alle våre renseanlegg leveres med hengslet, isolert lokk som standard.

Monterings-alternativer
Nedgravd i bakken, under hytte, i bod eller kjeller.

Utslipp av renset gråvann til resipient
Det ferdig rensede gråvannet kan enten ledes til bekk (med helårs vannføring), til sjø (dypere enn 2 m. på laveste lavvann) eller det kan infiltreres i stedegne masser.
Se eksempel under på hvordan man anlegger et utslippsgrøft for anlegget.
Det betinger at løsmasseforholdene på eiendommen gjør at det er egnet for denne løsningen.

Slamtømming
Slamtømming fra GVR-1 kan utføres på flere måter:
1. Dersom en slamsugebil tømmer septik fra tett tank kan den også tømme gråvannsanlegget (kan også være et lokalt krav i kommunen at anlegget skal slamtømmes med bil).
2. Man kan benytte en filterpose fra oss som plasseres nede i slamavskilleren og skiftes f.eks 1 gang pr. år. Posen dekker hele innsiden av slamavskilleren. Den har ingen filtreringsfunksjon når anlegget er i drift så det er ingen fare for tilstopping av anlegget. Når posen har sittet i anlegget et år trekkes den opp av anlegget sammen med fett og bunnslam og erstattes med en ny.

Fremtidsrettede kompakte renseanlegg for hytta

Teknisk info:
Volum: 2 kbm.
Diameter: Ø1.800 mm
Tot. høyde: 1.800 mm
UK-innløp: 1.100 mm

UK-utløp: 250 mm
Vekt uten filtermasse: 140 kg.
Vekt inkl. filtermasse: 6-700 kg.
Lokk: Isolert, hengslet.

Slamtømming

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt