Odin AERO minirenseanlegg

Spesialutviklet minirenseanlegg for hytter og fritidshus

Odin AERO er et nytt, spennende bekjentskap for deg med hytte eller fritidsbolig som ønsker et fullrenseanlegg. Dette er et kvalitetsprodukt utviklet i et samarbeid mellom Odin Miljø AS i Fredrikstad og Batchpur GmbH i Tyskland. Mange av komponentene er velkjente fra Odin Batchpur-anleggene.

  • Testet og godkjent iht. NS-EN 12566-3.
  • 40 års erfaring med avløpsrensing.
  • Utvendig nedgravd montering – ingen skjemmende overbygning.
  • Materialer som tåler stor påkjenning med meget lang levetid.
  • Ferdig montert styreskap – ingen monteringskostnader på stedet.
  • Norsk-produsert – utviklet for norske forhold.
  • Driftssikkert, patentert styresystem.
  • Markedets laveste servicekostnader.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Prosessen som benyttes er SBR med aerob slamstabilisering. Det som er unikt for denne typen anlegg er at hele prosessen skjer i ett kammer. Både mottak av avløpsvann (slamavskiller) og rensing av vannet skjer i samme kammer.

Luktfri prosess
Ettersom anlegget har aerob slamstabilisering utvikles ikke de samme avløpsgassene som i tradisjonelle renseanlegg. Man må derfor ikke ta de samme hensyn mht. plassering av denne anleggstypen.

Testet i 26 uker hos PIA i Tyskland (hyttetest)
Anlegget har gjennomgått en egen 26-ukers test ved det anerkjente instituttet PIA i Tyskland kun for å simulere bruk av anlegget i perioder. Testen gjennomføres ved at anlegget står 26 uker uten noen tilførsel av avløpsvann for deretter å starte opp igjen. Man måler deretter hvor raskt prosessen kommer i gang igjen etter en slik hvileperiode. Resultatene viser at det tar meget kort tid før anlegget igjen fungerer optimalt.

Så dersom man ønsker full sanitær standard på hytta er Odin AERO et produkt for fremtiden som er godt egnet for norske hytter.

Renseprosess
3-trinns renseprosess, mekanisk, kjemisk og biologisk. Anlegget er basert på SBR-prosessen (sequence-batch-reactor).
Anlegget kjører 2 sykluser pr. døgn. Nytt avløpsvann vil tilføres direkte inn i anlegget gjennom hele syklusen.

En stor del av syklusen går med til lufting av avløpsvannet (biologisk rensing). I denne perioden vil mikroorganismer i vannet «spise» organisk stoff.
Mot slutten av luftefasen tilsettes en dose kjemikalier fra en 34 liters beholder som befinner seg inne i anlegget.


Oppnådde renseresultater:

BOF 5 (organisk stoff)

Odin Batchpur resultater: 98,1%
Myndighetenes krav ved følsomt område: 90%

Fosfor (Tot-P)
Odin AERO resultat: 93,9%
Myndighetenes krav: 90%

Bruk av AERO på hytte

Minirenseanlegg og varierende belastning

Usikkerheten rundt bruk av minirenseanlegg ved varierende belastning (hyttebruk) endelig lagt død

«Dokumentasjonen som foreligger viser at biologien i renseanleggene fungerer også ved varierende belastning, og at det ikke finnes dokumentasjon som tilsier at renseresultatene i praksis er dårligere for hytter enn helårsboliger» slår Miljødirektoratet fast i sin konklusjon. 

Fagmiljøene har lenge stilt spørsmål som gjelder anleggenes egnethet til å opprettholde biologien ved lengre tids driftsopphold, noe som er typisk ved bruk på fritidsboliger.

Minirenseanlegg som omsettes i Norge er testet og typegodkjent i henhold til EN 12566-3. I tillegg har alle minirenseanlegg som selges i Norge gjennomgått en frivillige SINTEF sertifisering hvor all nødvendig dokumentasjon for anleggenes egnethet er vurdert og at de tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon.

I tillegg er produktene underlagt overvåkende kontroll og oppfølging. For å skaffe nødvendig dokumentasjon for hvordan den biologiske prosessen i minirenseanlegg forholder seg til varierende belastning og belastnings stans inntil 26 uker, og som en oppfølging etter drøftinger i møte i mai 2016, engasjerte Avløp Norge i samarbeid med NMBU en mastergradsstudent.

Dette resulterte i en masteroppgave utført av Kristin Skaar Tindlund våren 2017 med hovedveiledning av Arve Heistad NMBU og biveileder Erik Johannessen fra COWI:

«Minirenseanleggs egnethet for bruk på hytter: Reaktivering av rensetrinn etter tre måneders belastnings stopp».

I denne studien ble flere anleggstyper testet og konklusjonen er entydig; biologien i anleggene tar seg raskt opp etter perioder uten belastning.

Fem produsenter har i tillegg utført supplerende testing hos akkreditert laboratorium i Tyskland (PIA) i det som senere har blitt omtalt som «hyttetesten». Denne testen dokumenterer renseeffekt etter lengre opphold i belastning; typisk 26-28 uker. SINTEF uttaler at de ikke i noen av disse testene har sett BOF-reduksjon på under 90%, og at fosfor-reduksjonen stabiliserer seg allerede etter 1-3 døgn. SINTEF har på dette grunnlaget derfor inntatt «hyttetesten» i sin ordning for teknisk godkjenning (TG). Det var denne endringen i SINTEFs TG som Norsk Vann viser til som bakgrunn for sitt informasjonsskriv til kommunene og som ble sendt ut på nytt i Vanndrypp 26. juni 2020.

SBR-prosessen (med aerob slamstabilisering)

Odin AEROs SBR-prosess med patenterte løsninger for både styring og energisparing

SBR (sequencing-batch-reactor) innebærer rensing i faste sykluser. Odin AERO kjører 2 sykluser pr. døgn hvor hver syklus varer i 12 timer. Hver syklus består av flg. operasjoner.

 


1. MOTTAK
Mottak av avløpsvann skjer kontinuerlig under hele prosessen. Mengde avløpsvann registreres av systemet før behandlingen fortsetter.

 


2. LUFTING / KJEMISK FELLING
Avløpsvannet luftes og sirkulerer ved hjelp av blåsemaskinen plassert i styreskapet. Den biologiske rensingen skjer i denne fasen. Kontrollenheten registrerer vannmengden og luftetiden bestemmes automatisk.
Mot slutten av luftetiden tilsettes en dose kjemikalier fra den innvendige PAX-beholderen i forhold til mengden avløpsvann.

 


3. SEDIMENTERING
I sedimenteringsfasen stanses luftingen. Biomassen og forbindelser med PAX/fosforpartikler (fnokker) i reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En klar vannfase dannes øverst. Dette er det ferdig rensede avløpsvannet.

 


4. RENGJØRING AV UTLØPSRØR
Et sjikt med klart, renset avløpsvann begynner å danne seg i det øverste nivået kort tid etter at utfellingsfasen har begynt. Det er da ALC®-prosessen starter. En mamutpumpe benyttes til å fjerne slam/partikler som er avsatt i rørsystemet under renseprosessen og rengjør rørene før utpumping.


5. UTPUMPING AV RENSET VANN
En mamutpumpe benyttes til å pumpe ferdig renset vann ut av anlegget.
På bunnen av tanken er det nå en kombinasjon av primærslam og aktivt slam. Det aktive slammet benyttes videre i renseprossen.
Hele prosessen starter nå en ny 12-timers syklus.

Kvalitet og teknikk

Problemfri innstallasjon
Odin AERO kan installeres direkte på avrettet, komprimert pute av pukk eller singel. Det er ikke behov for noe fundament. Anlegget leveres som «plug and play» – dvs. at anlegget leveres klar til bruk fra fabrikk. Man trenger ikke servicemann e.l. for igangkjøring.
Odin AERO er testet og godkjent for installasjon også i områder med høy grunnvannstand. Anlegget er testet og godkjent for grunnvannstand opp til underkant utløpsrør. (Ved slik type installasjon må man alltid sørge for tilstrekkelig forankring.)

Luktfri prosess
Sjenerende lukt fremstår ved nedbryting (råtning) av biologisk materiale under utilstrekkelig oksygentilførsel.
Ved aerob stabilisering skjer biologisk nedbrytning under tilførsel av tilstrekkelig mengde luft. Nedbrytingen går så langt at om slammet senere lagres uten lufttilførsel, er det blitt fattig på nedbrytbart materiale. Det kan dermed ikke utvikle sjenerende lukt fordi «drivstoffet» i forråtningen er oppbrukt. Dette setter ikke like store krav til utlufting over tak på hytta som et tradisjonelt renseanlegg gjør.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilsetting av kjemikalier uten bruk av mekaniske doseringspumper

Patentert nyhet i Norge for tilsats av fellingskjemikalier.
Så og si alle områder i Norge har krav til fjerning av 90% fosfor fra avløpsvannet. Flesteparten av anleggene på det norske markedet benytter mekaniske doseringspumper for tilsats av fellingskjemikalier i prosessen.

Odin AERO benytter en ny, patentert løsning hvor det kun benyttes luft for tilsetting av kjemikalier.
På den måten har men et anlegg med minimal risiko for feil på utstyret.
Den patenterte løsningen er utviklet av Batchpur GmbH men kjemikaliebeholderne er spesiallaget for det norske markedet. Størrelsen på beholderen skal sikre at det er nok kjemikalier til å rekke 12 mnd for hytter med normal sesongbruk.

Motorventiler fremfor magnetventiler

I stedet for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin AERO motorventiler som styres av det patenterte Airstep® luftfordelingssystemet.
Magnetventiler, som benyttes i mange av dagens minirenseanlegg har den ulempen at for å holdes åpne må tilføres energi kontinuerlig. Dette betyr at de bruker strøm hele tiden i åpen tilstand.

Dersom luftetiden er f. eks. 15 minutter, krever en magnetventil strøm i 15 minutter. Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Airstep®-systemet med motorventiler trekker kun strøm ved åpning og stenging av ventilene. De krever ingen strøm for å holde seg åpne. På den måten krever motorventilene mindre enn 10 watt pr. dag.

 

Egenutviklet lokk med innsprøytet isolasjon

Odins nyutviklede lokk (90 cm) skiller seg fra det meste på markedet i dag. Det er hengslet i ene siden i stedet for de tradisjonelle låsestengene. På den måten er det enkelt for servicepersonell, slamtømmere og kontrollører både ved åpning og lukking av anlegget.

Vårt nye lokk har i tillegg innsprøytet isolasjon i for å sikre anlegget optimale temperaturforhold gjennom hele året. Dette er et tvers igjennom kvalitetsprodukt.

Styring og kontroll

Styring og kontroll

Odin Batchpurs «EasyCon»® web-portal muliggjør enkel og brukervennlig fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Anlegget vil da sende driftsdata til Batchpurs webportal.

«EasyCon»® overvåking benyttes gjerne på fellesanlegg i et boligområde eller hyttefelt. Vi kan der overvåke anlegg kontinuerlig. Dersom anlegg er utstyrt med GSM-modem vil Odin umiddelbart få melding dersom det er noe unormalt med anlegget. Odin vil da varsle den lokale servicemannen om nødvendig.
(GSM-styring er ekstrautstyr. Man betaler en engangssum for utstyret + månedlig data-trafikk).

Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Ekspertise på service og vedlikehold. Alltid klare til utrykning.

Alle minirenseanlegg trenger ettersyn. Iht. teknisk godkjenning (TG) fra Sintef Byggforsk skal minirenseanlegg ha service 2 ganger pr. år. Vi har egne servicebiler som er på veien hele året. Våre servicemedarbeidere har høy fagkunnskap og lang erfaring i drift av mindre avløpsanlegg.

Våre servicebiler er i tillegg alltid utstyrt med nødvendige reservedeler til alle våre anlegg.

Odin Batchpur minirenseanlegg skiller seg betraktelig fra andre anlegg på grunn av at de er ekstremt lettstelt og oversiktlige, det er ingen pumper eller bevegelige deler i tanken som skal ha service. Store dimensjoner på alle rør i tankene sørger for at det ikke oppstår blokkeringer.

Allikevel vil en utendørs installasjon som et minirenseanlegg er, som går 24 timer i døgnet gjennom hele året trenge service og ettersyn. I tillegg til å kontrollere at avløpsvannet som slippes ut tilfredsstiller de kravene som myndighetene stiller, skal det etterfylles kjemikalier og de tekniske komponentene i styreenheten skal kontrolleres.
Din Odin Batchpur leverandør tilbyr rimelige serviceavtaler for ditt minirenseanlegg.

Nyttige linker

Vi er medlem av bransjeorganisasjonen:

www.avlopnorge.no

 

BIOFORSK
Verdt å vite om mindre avløpsanlegg (>50 pe).

LOVDATA
Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

SINTEF (Byggforsk)
Godkjenningsorgan for minirenseanlegg i Norge.

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT
Blanketter for byggesøknad.

MORSA-PROSJEKTET
Vannområdeutvalget for Vansjø / Hobølvassdraget.

HALDEN-VASSDRAGET
Miljøprosjektet i Halden-vassdraget.

VANNPORTALEN EUs VANNDIREKTIV

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt