Odin Batchpur minirenseanlegg

Norsk-produsert kvalitetsprodukt.

Produksjon av polyetylen-tanker og montering foregår i Fredrikstad. Styring og innvendige komponenter leveres av Batchpur GmbH i Tyskland.

Batchpur GmbH er en av Tysklands ledende firmaer når det kommer til ekspertise på renseteknologi og mindre avløpsanlegg. De har alle godkjenninger innen EU samarbeider med over 20 land i hele verden.

Batchpur-teknologien skiller seg fra konkurrentene ved at det kun benyttes komponenter av industri-standard.

  • Testet og godkjent iht. NS-EN 12566-3.
  • Ferdig montert styreskap – ingen monteringskostnader på stedet.
  • Store slamavskiller volum – sikrer sjelden tømming.
  • Ingen bevegelige deler i anlegget.
  • Utvendig nedgravd montering – ingen skjemmende overbygning.
  • Lave service kostnader.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Odin Batchpur SBR-teknologi – med mulighet for web-basert overvåkning

 


Odin Batchpur minirenseanlegg er et kvalitetsprodukt utviklet som et samarbeid mellom Odin Miljø AS i Fredrikstad og Batchpur GmbH i Tyskland.

Batchpur leverer alt teknisk utstyr. Odin Miljø produserer tankene og sammenstiller anlegg. Produksjon skjer ved vår fabrikk i Fredrikstad.

Batchpur GmbH er en av Tysklands absolutt ledende firmaer når det kommer til ekspertise på renseteknologi og mindre avløpsanlegg. De har alle godkjenninger innen EU og har til nå samarbeid med over 20 land i hele verden.

Batchpur-teknologien skiller seg fra konkurrentene ved at det KUN benyttes komponenter av industri-standard i stedet for rimelige PVC-rørdeler o.l. som ellers er mer vanlig.

Odin – som selv har produsert systemer for avløpsrensing siden 1970-tallet er kjent for sine robuste produkter som foretrekkes av mange både innenfor og utenfor landets grenser.
Sammen med vår tyske samarbeidspartner blir vi et slagkraftig team som kan tilby de mest hardføre kvalitetsproduktene på det norske markedet. I tillegg har vi, ved å samarbeide med Batchpur GmbH ekspertise på små avløpsanlegg som ingen andre i Norge kan skilte med.

Så dersom man ønsker et minirenseanlegg for fremtiden som tåler norsk klima er dette produktet for deg.

Renseprosess
3-trinns renseprosess, mekanisk, kjemisk og biologisk. Anlegget er basert på SBR-prosessen (sequence-batch-reactor).
Avløpsvann fra slamavskiller kammeret pumpes inn i reaktorkammeret hvor det luftes (biologisk prosess). Mot slutten av luftetiden tilsettes kjemikalier (kjemisk prosess).
Etter dette starter sedimenteringsfasen. Her sedimenterer alle partikler (synker til bunnen av kammeret).
Det ferdig rensede vannet som dannes øverst i vannfasen pumpes deretter ut via en prøvetakingsbeholder.

Overskuddsslam pumpes deretter tilbake til slamavskiller kammeret.

Anlegget kjører 4 sykluser pr. døgn hvor hver syklus har kapasitet til inntil 650 liter avløpsvann.


Oppnådde renseresultater i 38-ukers test

BOF 5 (organisk stoff) = 97,5 %
Myndighetenes krav ved følsomt område = 90%

Fosfor (Tot-P) = 93,9 %
Myndighetenes krav ved følsomt område = 90%

SBR-prosessen

Odin Batchpurs SBR-prosess med patenterte løsninger for både styring og energisparing.

SBR (sequencing-batch-reactor) innebærer rensing i bestemte sykluser. Odin Batchpur kjører 4 faste sykluser pr. døgn hvor hver syklus varer i 6 timer. Hver syklus består av 5 operasjoner.

 

Odin Batchpur lufting

1. FYLLING
Avløpsvann fra slamavskilleren pumpes inn til SBR-reaktoren. Mengden avløpsvann registreres av systemet før videre behandling starter. Denne prosessen pågår inntil 1 time.

 

Odin Batchpur lufting

2. LUFTING
Avløpsvannet luftes og sirkuleres ved hjelp av blåsemaskinen i styreskapet. Den biologiske rensingen skjer i denne fasen. Kontrollenheten registrerer vannmengden og luftetiden bestemmes automatisk. Mot slutten av denne fasen tilsettes en mengde kjemikalier tilpasset mengden avløpsvann. Denne prosessen pågår i inntil 3 timer.

 

Odin Batchpur sedimentering

3. SEDIMENTERING
I sedimenteringsfasen stenges luften. Biomassen i reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En fase med klart vann dannes øverst. Dette er det ferdig rensede avløpsvannet. Denne prosessen pågår i inntil 90 minutter.

 

Odin Batchpur utpumping renset vann

4. FERDIG RENSET VANN
Fra den klare vannfasen flushes ferdig renset vann ut via den integrerte prøvetakingsbrønnen ut til resipienten (bekk, vassdrag eller infiltrasjon). Denne prosessen pågår i inntil 30 minutter.

 

Odin Batchpur returpumping

5. RETURPUMPING AV SLAM FRA REAKTOREN
Overflødige biomasse som oppstod i løp av renseprosessen pumpes nå tilbake til slamavskilleren ved hjelp av luft. En gitt mengde biomasse beholdes i reaktoren for neste syklus. Denne prosessen pågår i inntil 30 minutter. Hele prosessen starter så på nytt.

Kvalitet og teknikk

Problemfri innstallasjon
Odin AERO kan installeres direkte på avrettet, komprimert pute av pukk eller singel. Det er ikke behov for noe fundament. Anlegget leveres som «plug and play» – dvs. at anlegget leveres klar til bruk fra fabrikk. Man trenger ikke servicemann e.l. for igangkjøring.
Odin AERO er testet og godkjent for installasjon også i områder med høy grunnvannstand. Anlegget er testet og godkjent for grunnvannstand opp til underkant utløpsrør. (Ved slik type installasjon må man alltid sørge for tilstrekkelig forankring.)

Luktfri prosess
Sjenerende lukt fremstår ved nedbryting (råtning) av biologisk materiale under utilstrekkelig oksygentilførsel.
Ved aerob stabilisering skjer biologisk nedbrytning under tilførsel av tilstrekkelig mengde luft. Nedbrytingen går så langt at om slammet senere lagres uten lufttilførsel, er det blitt fattig på nedbrytbart materiale. Det kan dermed ikke utvikle sjenerende lukt fordi «drivstoffet» i forråtningen er oppbrukt. Dette setter ikke like store krav til utlufting over tak på hytta som et tradisjonelt renseanlegg gjør.

 

Tilsetting av kjemikalier UTEN bruk av mekaniske doseringspumper

Patentert nyhet i Norge for tilsats av fellingskjemikalier.
Så og si alle områder i Norge har krav til fjerning av 90% fosfor fra avløpsvannet. Flesteparten av anleggene på det norske markedet benytter mekaniske doseringspumper for tilsats av fellingskjemikalier i prosessen.

Odin AERO benytter en ny, patentert løsning hvor det kun benyttes luft for tilsetting av kjemikalier.
På den måten har men et anlegg med minimal risiko for feil på utstyret.
Den patenterte løsningen er utviklet av Batchpur GmbH men kjemikaliebeholderne er spesiallaget for det norske markedet. Størrelsen på beholderen skal sikre at det er nok kjemikalier til å rekke 12 mnd for hytter med normal sesongbruk.

Motorventiler fremfor magnetventiler

I stedet for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin AERO motorventiler som styres av det patenterte Airstep® luftfordelingssystemet.
Magnetventiler, som benyttes i mange av dagens minirenseanlegg har den ulempen at for å holdes åpne må tilføres energi kontinuerlig. Dette betyr at de bruker strøm hele tiden i åpen tilstand.

Dersom luftetiden er f. eks. 15 minutter, krever en magnetventil strøm i 15 minutter. Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Airstep®-systemet med motorventiler trekker kun strøm ved åpning og stenging av ventilene. De krever ingen strøm for å holde seg åpne. På den måten krever motorventilene mindre enn 10 watt pr. dag.

 

Egenutviklet lokk med innsprøytet isolasjon

Odins nyutviklede lokk (90 cm) skiller seg fra det meste på markedet i dag. Det er hengslet i ene siden i stedet for de tradisjonelle låsestengene. På den måten er det enkelt for servicepersonell, slamtømmere og kontrollører både ved åpning og lukking av anlegget.

Vårt nye lokk har i tillegg innsprøytet isolasjon i for å sikre anlegget optimale temperaturforhold gjennom hele året. Dette er et tvers igjennom kvalitetsprodukt.

Styring og kontroll

Styring og kontroll

Odin Batchpurs «EasyCon»® web-portal muliggjør enkel og brukervennlig fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Anlegget vil da sende driftsdata til Batchpurs webportal.

«EasyCon»® overvåking benyttes gjerne på fellesanlegg i et boligområde eller hyttefelt. Vi kan der overvåke anlegg kontinuerlig. Dersom anlegg er utstyrt med GSM-modem vil Odin umiddelbart få melding dersom det er noe unormalt med anlegget. Odin vil da varsle den lokale servicemannen om nødvendig.
(GSM-styring er ekstrautstyr. Man betaler en engangssum for utstyret + månedlig data-trafikk).

Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Ekspertise på service og vedlikehold. Alltid klare til utrykning.

Alle minirenseanlegg trenger ettersyn. Iht. teknisk godkjenning (TG) fra Sintef Byggforsk skal minirenseanlegg ha service 2 ganger pr. år. Vi har egne servicebiler som er på veien hele året. Våre servicemedarbeidere har høy fagkunnskap og lang erfaring i drift av mindre avløpsanlegg.

Våre servicebiler er i tillegg alltid utstyrt med nødvendige reservedeler til alle våre anlegg.

Odin Batchpur minirenseanlegg skiller seg betraktelig fra andre anlegg på grunn av at de er ekstremt lettstelt og oversiktlige, det er ingen pumper eller bevegelige deler i tanken som skal ha service. Store dimensjoner på alle rør i tankene sørger for at det ikke oppstår blokkeringer.

Allikevel vil en utendørs installasjon som et minirenseanlegg er, som går 24 timer i døgnet gjennom hele året trenge service og ettersyn. I tillegg til å kontrollere at avløpsvannet som slippes ut tilfredsstiller de kravene som myndighetene stiller, skal det etterfylles kjemikalier og de tekniske komponentene i styreenheten skal kontrolleres.
Din Odin Batchpur leverandør tilbyr rimelige serviceavtaler for ditt minirenseanlegg.

Nyttige lenker

Vi er medlem av bransjeorganisasjonen:

www.avlopnorge.no

BIOFORSK
Verdt å vite om mindre avløpsanlegg (>50 pe).

LOVDATA
Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

SINTEF (Byggforsk)
Godkjenningsorgan for minirenseanlegg i Norge.

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT
Blanketter for byggesøknad.

MORSA-PROSJEKTET
Vannområdeutvalget for Vansjø / Hobølvassdraget.

HALDEN-VASSDRAGET
Miljøprosjektet i Halden-vassdraget.

VANNPORTALEN EUs VANNDIREKTIV

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt