Odin Grenderenseanlegg 80-700 pe

Større frihet med desentralisert avløpsløsning i kommunens utkantstrøk: I stedet for store pumpestasjoner og lang, kostbar overføring til hovedrenseanlegget kan disse mellomstore renseanleggene rense kloakken der den oppstår.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Ett stort – men også noen små?

Store sentrale kloakkrenseanlegg trenger store klakkpumpestasjoner til overføring fra kommunens «utkantstrøk». Grenderenseanlegg i utkantene gir en mer fleksibel avløpsøsning, der «opprydning» og ny bebyggelse ved fortetning kan gå hånd i hånd. Når pumpeledningene blir kilometerlange, vil det lønne seg å bygge mellomstore lokale renseanlegg i stedet. Et renseanlegg krever regelmessige driftsbesøk. Men det gjøre også kloakkpumpestasjoner. Fra anleggene kjøres slammet periodevis til hovedrenseanlegget for avvanning der.

Sikkerhet på alle plan
Våre renseanlegg bygger på enkle prosesser og velprøvd teknologi, med gode erfaringer fra anlegg i drift. Anleggene er bygget for norske forhold, etter de gjeldende forskrifter og dimensjoneringsretningslinjer. Rensetankene bygges fullt ferdig i verkstedet. Derfor gir vi full funksjonsgaranti for vitale deler, som pumper, blåsemaskiner m.m. Alle ståltanker blir korrosjonsbeskyttet som en «Nordsjøkonstruksjon» . Vi garanterer at lukt iike vil bli noe problem. I tilfeller med helt ekstreme krav, kan vi tilby biologisk jordfilter for fjerning av restlukt.

Nøkkelen i døren på anlegg i full drift!
Renseanleggene blir igangkjørt på montasjedagen, hvis vann-, avløpsrør og el-kabel ligger klare til byggegruppen. Enhetene heises gjerne på plass med mobilkran. Prefabrikkert overbygg utføres i den stil som passer best inn i lokalmiljøet. Om ønskelig kan det bygges lokalt og løftes på plass når rensetankene er montert. Den mekanisk-kjemiske renseprosessen fungerer fullt ut fra første dag. Den biologiske presess trenger noen uker på å bygge seg opp. Vi bistår i innkjøringstiden – og senere dersom det trengs.

Våre renseanlegg bygges etter velprøvde prinsipper, Høygradig tre-trinns rensing: Mekanisk, biologisk og kjemisk, anleggene dimesjoneres etter velkjente dimensjoneringskriterier.
La miljø og økonomi gå hånd i hånd, med et lite renseanlegg nedi bakken.

Kompakt løsning -men enkel for drift og kontroll
I Overbygget – den «synlige» delen av renseanlegget, er all elektronikk og styring plassert: Sikringsskap, automatikk for styring av pumpe, kjemikaliedosering, magnetventiler osv. er samlet på veggene i bygget (for at gulvet, som er toppen på selve renseanlegg alltid skal være tilgjengelig ved behov). Overbygget har termostatsyrt varmeventilator. Alle rensetanker er dekket med luker av aluminium for å unngå fukt og lukt i overbygget, men uten hindringer for tilsyn og kontroll med rensningen. Alle luker er utstyrt med pakninger for å hindre at luft slipper ut i rommet. Dette gir en meget kompakt og arealbesparende løsning. Nedsenkbar kloakkpumpe med fritt gjennomløp på 80 mm vil aldri tilstoppes.

Blåsemaskin/kompressor er plassert i en støydempet reol. Overskuddsvarmen utnyttes i vinterhalvåret. Som fellingskjemikalium brukes ferdig oppløst polyaluminiumklorid (PAX 18). Oppløsningen doseres rett fra lagertanken, samtidig med innpumping av avløpsvannet. Anleggene leveres som 3 eller 4 komponenter. De minste anleggene leveres med: Slamavskiller, reaktortank og overbygg. Større anlegg leveres med: Slamavskiller, slamfortykker, reaktortank og overbygg. Disse blir tilkoblet sammen på stedet.

Testet og godkjent!
Alle renseprosesser blir dimensjonert for å tilfredsstille SFT’s retningslinjer. Derfor kan vi garantere at rensekravene i utslipptillatelsen overholdes med god margin.

Driftsresultater fra Bakke renseanlegg i Halden 2008. Prøver tatt av Driftsassistansen i Østfold.


Måleparameter

Totalt organisk karbon (TOC)
Innløp: 140,28 mg/liter – utløp: 12,51 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 91%

Totalt fosfor (Tot-P)
Innløp: 7,95 mg/liter – utløp: 0,23 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 97%

 

Driftsresultater fra Brekke Sluser renseanlegg i Halden 2008. Prøver tatt av Driftsassistansen i Østfold

Totalt organisk karbon (TOC)
Innløp: 121,11 mg/liter – utløp: 8,81 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 92%

Totalt fosfor (Tot-P)
Innløp: 13,78 mg/liter – utløp: 0,23 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 98%

Driftsresultater fra Grepperød, Våler 2007. Prøver tatt av Driftsassistansen i Østfold

Totalt organisk karbon (TOC)
Innløp: 110,67 mg/liter – utløp: 13,8 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 85%

Totalt fosfor (Tot-P)
Innløp: 4,72 mg/liter – utløp: 0,79 mg/liter – krav: 80% – renseeffekt: 82%

Overbygg til grenderenseanlegg

Vi tilbyr overbygg til alle våre grenderenseanlegg som en del av leveransen.

Hvis det derimot ønskes annen størrelse eller utforming på overbygget kan det i så fall trekkes ut av leveransen og bygges lokalt etter instruksjoner fra oss. Der vi leverer overbygget monteres alt elektrisk utstyr, som hovedsikringskap, pumpestyringskap, kjemikaliedoseringspumpe, rør og rørføringer, kompressor, etc. montert på en vegg i overbygget.

Alt er ferdig koblet, testkjørt og klart til igangsetting så snart overbygget er satt på plass over rensetanken. Alle teknisk-maskinelle enheter, som magnetventil, pumpe, doseringspumpe, kompressor, osv. leveres normalt i en enhet.

Det velges utstyr som til enhver tid lagerføres og som kan bringes til anlegget på kort varsel.

 

 

 

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt